Hạnh Nhân Hạt Không Vỏ 1kg Gold Nuts 

232,000 

Hạnh Nhân Hạt Không Vỏ 1kg Gold Nuts